Bezpieczeństwo

 

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ LPG – pobierz

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI Z GAZEM

Przed przyłączeniem:
     • 1. Uważnie przeczytaj instrukcję przyłączenia i użytkowania butli
     • 2. Nie używaj otwartego ognia
     • 3. Zachowaj odległość: 1m między butlą a urządzeniem iskrzącym / 1,5m między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło
     • 4. Zachowaj pozycję pionową butli
     • 5. Upewnij się, że przewód elastyczny użyty do przyłączenia nie dotyka nagrzanych elementów kuchenki.
W trakcie przyłączania:
     • 1. Usuń folię termokurczliwą z zaworu butli.
     • 2. Odkręć zaślepkę.
     • 3. Upewnij się, że uszczelka w króćcu nie jest uszkodzona ani odkształcona, a gwint na króćcu nie ma uszkodzeń.
     • 4. Nie otwieraj zaworu! Butle przyłączaj tylko przy zamkniętym zaworze.
     • 5. Podłącz reduktor.
     • 6. Otwórz powoli zawór butli. Wystarczy jeden pełny obrót pokrętłem. Roztworem mydlanym sprawdź szczelność instalacji.
     • 7. Pamiętaj, by podczas przyłączania butli i sprawdzania szczelności instalacji, kurki urządzenia gazowego były zamknięte.
Bezpieczne przechowywanie:

Butla musi stać stabilnie w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od otwartych źródeł ognia, ciepła lub urządzeń elektrycznych i materiałów łatwopalnych. Bezpieczna odległość to minimum 1,5 m. Nie przechowuj butli w pomieszczeniach, w których poziom podłogi jest poniżej poziomu gruntu. W razie wycieku gaz, który jest cięższy od powietrza, zgromadzi się nisko i nie wypłynie na zewnątrz.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ

Kontrola napełniania zbiornika jest ważnym elementem bezpiecznej jego eksploatacji. Zbiornika na gaz płynny propan-butan nie wolno napełniać samemu. Grozi to niebezpieczeństwem wybuchu i pożaru. Przeglądy, badania oraz ewentualne naprawy instalacji zbiornikowej dokonuje wyspecjalizowany serwis Energia Gaz.
Zbiorniki na gaz płynny, jako urządzenia ciśnieniowe, podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.
Terminy badań stanu technicznego zbiorników oraz wysokość opłat z tego tytułu określa Ustawa o Dozorze Technicznym. Terminy kolejnych badań stanu technicznego zbiorników wpisywane są przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego w Książce Rewizji Zbiornika, która jest dokumentem potwierdzającym jego zarejestrowanie oraz dopuszczenie do eksploatacji przez ten Urząd.

– Bezwzględnie zakazane jest używanie otwartego ognia w pobliżu zbiornika.

– Zbiornik nie może zostać zabudowany ani posadowiony pod wiatą.

– Zbiornika nie należy obsadzać drzewami i krzewami- przestrzeń wokół zbiornika musi być dobrze wentylowana.

– Zbiornika podziemnego i przestrzeni nad nim nie można zabudować kostką brukową ani obsadzić roślinnością.

– Należy przestrzegać daty badań zbiornika oraz wymian zaworu bezpieczeństwa.

– W przypadku wystąpienia awarii instalacji konieczne jest poinformowanie serwisu